บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันอังคาร, 01 มีนาคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลโพนทอง เรื่อง... Read More...
ด่วนที่สุด รายชื่อ 36 โรงเรียน ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน ในโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)
วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2559
***ด่วนที่สุด รายชื่อ 36 โรงเรียน ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน... Read More...
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (SAR)
วันพุธ, 20 เมษายน 2559
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (SAR) Read More...
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการของครูปฐมวัย
วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2559
ด้วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง... Read More...
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมศูนย์ซีมีโอดีเท็ป ประจำปี 2558/2559
วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2559
ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ(เรคแซม)... Read More...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ภูมิทัศน์ฯ
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...
สพป.ร้อยเอ็ด 3 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ฯ
วันจันทร์, 19 มกราคม 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3... Read More...
สพป.ร้อยเอ็ด 3 สอบราคาโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ภูมิทัศน์ฯ
วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3... Read More...

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา