HOME

ป้ายยินดีต้อนรับ
ตัดต่อโควิด3
previous arrow
next arrow

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
2.รองประดู่
03.รองทวีศักดิ์
04.รองสกล
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ