HOME

0.ไม่ให้ของขวัญ copy

วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2566 อำเภอโพนทอง

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเถราภิเษก(ฮดสรง) พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. (ประสาร จนทสาโร)

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร (อำเภอเสลภูมิ)

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

01.ผอ.เขต
01.ผอ.เขต
previous arrow
next arrow
dr.pradoo
wechan
cery
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะด้านภาษาและการการคิดคำนวณ

Loading...