ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3