20. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550(ฉบับที่ 2แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554)

Leave a comment