กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูแลุะบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550

Leave a comment