ประกาศ บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการพิจารณาย้ายมาสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ตามมติ กศจ.ร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

Leave a comment