ประกาศ เรื่อง มาตรการปิด – เปิดโรงเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3