พิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ