ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทางไกล ออนไลน์