การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายบัณจง อัครประชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) นายจำรัส ธงทอง ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รับการประเมินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประเมินฯ ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด