ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการรายงาน ปพ.3 ออนไลน์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Google Meet โดยมี นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวรุจีรัตน์ นิลสุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และดร.วิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการรายงาน ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด