พิธีปิดการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2564 ผ่านออนไลน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรมแกรม Google Meet พร้อมกล่าวขอบคุณ นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะวิทยากร นางจิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN(Local Network) ครูวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) และผู้เข้าอบรม ที่ได้สละเวลา ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด