รับการตรวจราชการ กรณีปกติรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย บอร์ดบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับการตรวจราชการ กรณีปกติรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet รายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการตรวจราชการ ณ ห้องประชุม เบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด