การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมโครงการเพิ่มเติม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนที่จะเข้ารับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ผ่านออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในการนี้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม วิทยากร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN(Local Network) ดร.จิราภรณ์ สีลา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) นางยิ้มละมัย โพธิ์สิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ นางวิไลวรรณ์ กำมันตะคุณ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง นางวิไลวรรณ โพธิกะ ครูโรงเรียนอนุบาลโพนทอง และครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด