การอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Platform ผ่าน google meet

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ผ่านโปรแกรม Google Meet กล่าวรายงานโดย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วิทยากร นายยงยุทธ มะนัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าอบรม ทีมบอร์ดบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 421 ท่าน ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment