ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 48/2564

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ) ครั้งที่ 48/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด