เกียรติบัตรการประชุม/อมรม/เสวนา/ร่วมกิจกรรม

- เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
- เกียรติบัตรการอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2565
- เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล
- เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เตรียมรับการประเมินภายนอก ประจำปีการศึกษา 2565
- เกียรติบัตรครูผู้สอน ผู้เรียนได้คะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
- เกียรติบัตรครูผู้สอน ผู้เรียนได้คะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เกียรติบัตรครูผู้สอน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2564สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
- เกียรติบัตรครูผู้สอน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
- การอบรมโครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
- การประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565
- การอบรมการประเมินพัฒนาการการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2564
- ผ่านการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปี ๒๕๖๔
- การอบรมออนไลน์ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง kid พิชิตปัญหา” โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านระบบ Zoom Meeting
- การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Google Meet
- การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านขั้นสูง ครูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet
- การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) ประจำปี 2564
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti - Corruption Education) ให้กับครูตัวแทนช่วงชั้นที่ 1 - 3
- การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล และกำกับติดตามนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT
- ร่วมกิจกรรมถอดประสบการณ์จากการเสวนาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการทดลองและโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2564
- การอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมการทดลองเพิ่มเติม และทบทวนโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 3
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน การรายงานตรวจสอบและการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์
- การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meetings เรื่อง การขับเคลื่อนงานวิชาการสู่การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
- เกียรติบัตรครูผู้สอน ผู้เรียนได้คะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
- เกียรติบัตรครูผู้สอน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
- เกียรติบัตรครูผู้สอน ผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ