เกียรติบัตรการประชุม/อมรม/เสวนา/ร่วมกิจกรรม

- การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) ประจำปี 2564
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti - Corruption Education) ให้กับครูตัวแทนช่วงชั้นที่ 1 - 3
- การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล และกำกับติดตามนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT
- ร่วมกิจกรรมถอดประสบการณ์จากการเสวนาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการทดลองและโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2564
- การอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมการทดลองเพิ่มเติม และทบทวนโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 3
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน การรายงานตรวจสอบและการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์
- การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meetings เรื่อง การขับเคลื่อนงานวิชาการสู่การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)