การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ ของนางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ