การอบรมปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ครูช่วงชั้น 1-3

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti – Corruption Education) ให้กับครูตัวแทนช่วงชั้นที่ 1-3 ผ่านออนไลน์โปรแกรม Google Meet กล่าวรายงานโดย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และนายดวงชัย มงคลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด