สำรวจข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก อ.โพนทอง และ อ.โพธิ์ชัย

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดประชุมการสำรวจข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกเพื่อการวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษาระยะ 10 ปี (พ.ศ.2564 – 2573 (ผ่านระบบ Google Meet) โรงเรียนในเขตอำเภอโพนทอง และอำเภอโพธิ์ชัย จากนั้น นางสาวราตรี นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนายคณิศร์ ปัญญาภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลครูผู้สอน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอโพนทอง และอำเภอโพธิ์ชัย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด