นิเทศ กำกับติดตามการจัดทำเว็บไซต์ ประเมิน ITA กลุ่มเมยวดี

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ มงคลกุล ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการประเมิน ITA Online โรงเรียนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมยวดี โดยได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาภายในกลุ่ม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ วิทยากร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมอบรมในครั้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด