ออกนิเทศ กำกับติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ออกนิเทศ กำกับติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการประเมิน ITA Online โรงเรียนในสถานศึกษา ทั้ง 5 อำเภอ ณ ห้องประชุมโรงเรียนประจำจุดการอบรม คลิ๊กชมภาพทั้งหมด