นิเทศ กำกับติดตามการจัดทำเว็บไซต์ ประเมิน ITA กลุ่มแวงใหญ่

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ มงคลกุล ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการประเมิน ITA Online โรงเรียนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ โดยได้พบปะนายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพแวงใหญ่ และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ วิทยากร ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มาร่วมอบรมในครั้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

17