การอบรม Classkick Ticks All Boxes และ Best Pracitce

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม Classkick Ticks All Boxes และ Best Pracitce การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Google Meet ก่อนการประชุมได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูรชฎาพร ดารุนิกร โรงเรียนน้ำคำสมศรี และคุณครูส่องศรี ภาโนมัย โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) พร้อมเสวนาถอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับการอบรม Classkick Ticks All Boxes วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การสอนภาษาอังกฤษ โดย คุณครูเยาวลักษณ์ มูลสระคู โรงเรียนบ้านหวาย (หวายวิทยานุกูล) คุณครูนลินพร โง่นแก้ว โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี คุณครูอชิรญาณ์วงสุโท โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง คุณครูทิพย์กลม ขจรมณี โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า และคุณครูกัลยกร ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก ณ ห้องประชุม สพป.รอ.3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด