ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ช่วยวิทยากรและผู้ดูแลระบบ Unplugged

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยวิทยากรและผู้ดูแลระบบ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา โดยมีนายอภิรักษ์ สืบชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี คณะศึกษานิเทศก์ ศน.ปราณี สาระบาล ศน.วาสนา สืบชมภู ศน.ชญาภา สุริโย ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยทีมวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร และผู้ดูแลระบบ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด