การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) ประจำปี 2564