รายงานการตรวจ ติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์covid19

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รายงานการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามนโยบายท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบ Google Meet กับนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายธนวัฒน์ ดอกพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานในคร้้งนี้ ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด