อบรม (C4T PLUS) หลักสูตร Scratch

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง Coding For Teacher Plus (C4T PLUS) หลักสูตร Scratch พื้นฐาน สำหรับจัดการเรียนรู้ วิทยากการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ผ่านระบบ ZOOM กล่าวรายงานโดย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดศูนย์อบรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษานิเทศน์ Coding Mentor (CM) ศน.วาสนา สืบชมภู ศน.ชญาภา สุริโย พร้อมด้วย วิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) ผู้เข้าอบรม จำนวน 100 ท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด