การอบรมพัฒนา “บริษัทสร้างการดีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา” ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนา “บริษัทสร้างการดีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา” ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2564 กล่าวรายงานโดย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ก่อนพิธีเปิดได้สวดมนต์ไหว้พระ เคารพธงชาติ และกล่าวคําปฏิญญาโรงเรียนสุจริต พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่น นางสุมาลัย เศษวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกเตย พร้อมคณะและ นายดวงชัย มงคลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา พร้อมคณะ พร้อมนำเสนอโครงการบริษัทสร้างการดี ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด