พิธีปิดอบรมพัฒนาบริษัทสร้างการดีการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ในสถานศึกษา

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพัฒนา “บริษัทสร้างการดีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา” ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับ คณะวิทยากร นางสุมาลัย เศษวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกเตย นายดวงชัย มงคลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา นางสุพรรณษา พันสีเงิน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร และผู้เข้าอบรม โดยมีนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด