อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านขั้นสูง ครูภาษาไทย ม.3

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านขั้นสูง ครูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านโปรแกรม Google Meet กล่าวรายงายโดย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยากร ได้รับเกียรติจากอาจารย์เมตตา ฟองฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะศึกษานิเทศก์ ดร.จิราภรณ์ สีลา ดร.วิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ และนางเสถียร บุระวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) ผู้เข้าอบรมเป็นคุณครูจากโรงเรียนขยายโอกาส ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment