อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านขั้นสูง วันที่ 2

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบปะและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการสอนอ่านขั้นสูง ครูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านออนไลน์ โปรแกรม Google Meet พร้อมกล่าวขอบคุณ วิทยากรจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดร.เทิดศักดิ์ โพธิสาขา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา ที่ได้สละเวลามาให้ความรู้ในครั้งนี้ และทีมวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากรในสังกัด ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด