ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่2

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทีมบอร์ดบริหาร และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Google Meetณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด