คณะกรรมการ (Coaching Team) แนะนำ การประเมิน ผอ.สพท. ครั้งที่ 2

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และนายสวาท ฦาชาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 พร้อมรับคำแนะนำ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประธานกรรมการ นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กรรมการ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กรรมการและเลขานุการ โดยมี ดร.สุริยา นทีศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทีมบอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติ ในครั้งนี้ จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษา และของโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก โรงเรียนบ้านท่าเสียว โรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี ณ โรงแรม M GRAND จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด