ประชุมคณะกรรมการ (ศปก.อ.) อำเภอหนองพอก ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอหนองพอก ครั้งที่ 8/2564 เพื่อขออนุญาตจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมี นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด