ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอโพนทอง

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอโพนทอง เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด