ลงพื้นที่ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด ออกนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด