ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูล/โครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทีมบอร์ดบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูล/โครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud เพื่อให้การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด