อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุอุปมุง โดยมีนายชัยวัฒน์ บูระพา ประธานกลุ่มพัฒนากล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด