อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ระหว่าง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยากร ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด