คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน ผอ.ใหม่

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team ) นายอานุภาพ แสนสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีใส กรรมการ และนายบุญส่ง องอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง กรรมการและเลขานุการ ออกนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 1 ปี จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1.นางอาริศปรียา วรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง 2.นายธนา สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 3.นายสมควร ทุมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสำราญ 4.นายวีระพงษ์ พานสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 5.นายวสิณธ์ อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 6.นายสวัสดิ์ โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 7.นายวุฒิพงษ์ มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ เพื่อรองรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าสำราญ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทัั้งหมด