ประชุมชี้แจงจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน ระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน ระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและชี้แจง เพื่อสร้างเข้าใจในการจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนนักเรียนที่มี นักเรียนขยายโอกาสในโรงเรียนจำนวนต่ำกว่า 20 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด