ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำหรับโรงเรียนปกติและโรงเรียนคุณภาพ) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำหรับโรงเรียนปกติและโรงเรียนคุณภาพ) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด