ประธานในการประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพศึกษา ตัวแทนฝ่ายวิชาการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพศึกษา ตัวแทนฝ่ายวิชาการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพศึกษา ตัวแทนฝ่ายวิชาการ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด