ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 15 ราย

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 15 ราย พร้อมให้โอวาทและความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมถึงการเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายคณิศร์ ปัญญาภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พบปะพร้อม ชี้แจงการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ ณ ประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด