ประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 12 มกราคม เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด