เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.อ.) อำเภอเมยวดี เพื่อติดตามและเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวย เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.อ.) อำเภอเมยวดี เพื่อติดตามและเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด