การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกโรงเรียน ที่ใช้หรือประสงค์ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV แต่ขาดอุปกรณ์ เพื่อให้มูลนิธิฯ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกโรงเรียน ที่ใช้หรือประสงค์ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV แต่ขาดอุปกรณ์ เพื่อให้มูลนิธิฯ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 โดยขอให้เรียงลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด