ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.อ.) อำเภอโพธิ์ชัย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.อ.) อำเภอโพธิ์ชัย ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชัยวารี ชั้น 3 อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด