ประธานในการประชุมสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะเจ้าหน้าที่บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด